Obowiązek informacyjny o przetwarzaniu danych osobowych, na podstawie artykułu 13 RODO.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest firma PRZECINEK s.c., z siedzibą w Komornikach, pod adresem ul. Telimeny 27, 62-052 Komorniki, NIP: 7773104389, REGON: 301069697.
 2. Inspektorami ochrony danych w PRZECINEK s.c. są Piotr Bartkowiak oraz Krzysztof Bartkowiak, kontakt: odo@przecinek.com
 3. Kontaktując się z firmą PRZECINEK s.c. wyrażasz zgodę na gromadzenie i przetwarzanie Twoich danych osobowych, zgodnie z poniższymi celami:
  • nawiązywanie relacji handlowych - sprzedaż,
  • zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży,
  • rozpatrywanie reklamacji, skarg, wniosków,
  • prowadzenie dokumentacji księgowo - podatkowej,
  • ściąganie należności,
  • dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami,
  • marketing usług własnych,
  • marketing usług / towarów obcych - partnerów,
  • rejestracja korespondencji i udzielanie odpowiedzi,
  • korzystanie ze strony internetowej i zapewnienie jej prawidłowego działania,
  • nawiązywanie relacji handlowych - zakupy,
  • zawarcie i wykonanie umowy kupna,
  • składanie reklamacji, skarg, wniosków.
 4. Przekazywane firmie PRZECINEK s.c. dane zawierać mogą dane zwykłe: imię i nazwisko, adres zamieszkania/siedziby/korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu, numer NIP.
 5. Dane osobowe gromadzone są z należytą starannością i są chronione w sposób odpowiedni przed dostępem do nich przez osoby nieupoważnione, jednak firma PRZECINEK s.c. informuje, iż dane mogą być przekazywane zaufanym odbiorcom (świadczącym usługi dla PRZECINEK s.c. niezbędne do realizacji umowy/zapytania):
  • dostawcom usług IT i hostingu poczty,
  • dostawcom usług księgowych, pocztowych i kurierskich,
  • kancelariom prawnym,
  • podwykonawcom zleconych usług.
 6. Zgromadzone dane osobowe przechowywane i przetwarzane są przez okres negocjowania umowy i mogą być dalej przetwarzane przez 10 lat od zakończenia współpracy/negocjacji lub do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu/żądania usunięcia, z wyłączeniem sytuacji, gdy ze względu na obowiązujące przepisy prawne i sytuacje szczególne (potencjalne roszczenia, reklamacje, zachowanie okresów podatkowych i rachunkowych) muszą być przechowywane dłużej.
 7. Z uwagi na gromadzenie i przetwarzanie Waszych danych osobowych, mają Państwo prawo do:
  • żądania dostępu do swoich danych osobowych
  • żądania sprostowania swoich danych osobowych
  • żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
  • przenoszenia danych osobowych (które przetwarzanie są na podstawie umowy)
  • wniesienia skargi do organu (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)
 8. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne jest do nawiązania lub negocjowania współpracy. Bez ich podania nie będą możliwe odpowiedzi na zapytania, przygotowywanie ofert, zawieranie oraz wykonywanie umów.
 9. Kontakt z PRZECINEK s.c. oznacza akceptację w/w postanowień.